Friday, December 19, 2008

Friday Flash Fiction: An Dùsgadh Dàlach

This week the second of my flash fiction stories, Delayed Reaction, is translated into Scottish Gaelic.


An Dùsgadh Dàlach

Na staid suaineach, b’ fhada an creutair mòr dà-chlachach a’ mothachadh na thachair. Mu dheireadh thall, bha buille nan nèarbhan air a h-eanchainn faoi gheilt a ruigsinn leis an teachdaireachd uamhasach: gun deach’ a sròn a ghearradh gu tur dheth.

A’ mosgladh gu h-obann, leum i chun a spògan le gaoir cràidhte a chualas bhon a’ Mhuir Mheadhanach gu ruige A’ Mhuir Dhearg, a’ cur aognaidheachd ann an cridhe na h-uile a chuala e. Ruith gaineamh mar eas thar a cliathaich ‘s i a’ tionndadh ‘s a’ leum le gràs àlainn nan cat thar a’ bhior-stùc a b’ fhaisge, a’ dol à sealladh ann an teas ceòthach Fàsach an Sahara.

A’ Chrìoch.Eadar-theangachadh / Translation: Niall Gordan

No comments: